تعرفه خدمات در سایت GYouB

تعرفه ارائه خدمات صفحه تجاری GYouB

شامل
صفحه اصلی
صفحه درباره ما
صفحه محصولات و خدمات
صفحه جرئیات
سه ماهه شش ماهه نه ماهه دوازده ماه
۱۰۰۰۰۰ ریال ۱۶۰۰۰۰ ریال ۲۴۰۰۰۰ ریال ۳۲۰۰۰۰ ریال

تعرفه ارائه خدمات تبلیغات کلیکی GYouB

شامل
ارائه تبلیغات در دسته مربوطه و در سطح کشور
به ازای هربار کلیک از یک آی پی یکبار از حساب شما کسر خواهد شد
بسته اول بسته دوم بسته سوم بسته چهارم بسته پنجم
۵۰۰۰۰ ریال ۱۰۰۰۰۰ ریال ۲۰۰۰۰۰ ریال ۳۰۰۰۰۰ ریال ۴۰۰۰۰۰ ریال
۵۰۰ کلیک ۱۰۰۰ کلیک ۲۰۰۰ کلیک ۳۰۰۰ کلیک ۴۰۰۰ کلیک