رزومه

طراح و گرافیست

محسن صالحیمرد

حداقل حقوق

100000000

حداکثر حقوق

150000000

شرایط کاری

0

0

project_base

مهارت ها

زبان

0

0

تحصیلات

نمونه کار ها

خصوصیات اخلاقی